Be Compleat

Regulamin

Regulamin korzystania z usług Be Compleat

W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

I. Słowniczek

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa warunki i zasady korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów – stanowiących w szczególności profesjonalne doradztwo z zakresu żywienia, z uwzględnieniem warunków i celów określanych indywidualnie dla Klienta.
 2. Usługodawca – Agnieszka Kułaga, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Be Compleat Agnieszka Kułaga, adres prowadzenia działalności: ul. Bielatowicza 11, 33-100 Tarnów, NIP: 8732999444, REGON: 120951277.
 3. Dietetyk – specjalista działający w imieniu Usługodawcy, prowadzący dietetycznie Klienta zgodnie z wykupionym przez Klienta rodzajem Usług.
 4. Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Osoba, która nie spełnia kryteriów wskazanych w zdaniu pierwszym, może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę wyłącznie za pisemną zgodą właściwego opiekuna prawnego.
 5. Usługi – zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegający na świadczeniu konsultacji dietetycznych, w tym zebranie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i dotychczasowych przyzwyczajeń żywieniowych Klienta, dokonanie pomiarów antropometrycznych, zlecenie sugerowanych badań, opracowanie indywidualnych diet. Zakres świadczonych Usług wskazany został na stronie internetowej: https://becompleat.pl pod zakładką „Regulamin”.
 6. Usługa on-line – konsultacja dietetyczna, świadczona za pośrednictwem portalu internetowego https://becompleat.pl, telefonicznie lub/i z użyciem poczty elektronicznej lub/i komunikatorów internetowych, obejmująca rozmowę i/lub analizę wyników badań nadesłanych przez Klienta lub/i ułożenie jadłospisu lub/i suplementacji, na zasadach wskazanych w pkt. V-VII. Regulaminu.
 7. Usługa stacjonarna – konsultacja dietetyczna świadczona w Gabinecie, obejmująca rozmowę lub/i analizę wyników badań przedstawionych przez Klienta lub/i ułożenie jadłospisu lub/i suplementacji, na zasadach określonych w pkt. VIII-IX Regulaminu.
 8. Gabinet – gabinety „Be Compleat” prowadzone przez Agnieszkę Kułagę przy pomocy wyspecjalizowanego zespołu dietetyków. Gabinety znajdują się w Tarnowie pod adresem: ul. Przybyłkiewicza 13 oraz w Krakowie pod adresem: Al. 3-go Maja 11a.
 9. Serwis – strona znajdująca się pod adresem https://becompleat.pl/. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Usługodawca.
 10. Umowa o świadczenie usług – umowa zawierana przez Usługodawcę z Klientem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie i o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 11. Wywiad zdrowotny – kwestionariusz zawierający dane osobowe Klienta, dotyczący samooceny stanu zdrowia, wypełniony i przedłożony przez Klienta.
 12. Dziennik żywieniowy – codzienny zapis przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych, prowadzony przez Klienta przynajmniej przez pełne 3 dni, obejmujący dokładny opis i godzinę spożywanych posiłków.
 13. Plan dietoterapii – plan dietetyczny ułożony dla Klienta z uwzględnieniem jego stanu zdrowia oraz ewentualnych preferencji żywieniowych.
 14. Cennik – wykaz obowiązujących aktualnie opłat za korzystanie z Usług. Ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto.
 15. Dni robocze – dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Konsultacja – rozmowa z dietetykiem, podczas której analizowane są wyniki badań Klienta, dzienniczek żywieniowy oraz ankieta dietetyczna. Przeprowadzany jest wywiad zdrowotny, rozmowa dotycząca dotychczasowego sposobu żywienia, organizacji dnia, priorytetów Klienta, a także ustalane są cele dietoterapii.

II.  Postanowienia ogólne

 1. W celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę elektronicznie niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych: a) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych i posiadającego połączenie z siecią Internet; b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa, z włączoną akceptacją plików Cookie; c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i komunikatora internetowego Skype.
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy konsultacji oraz świadczenia usług udzielanych bezpośrednio w Gabinecie oraz drogą on-line z zastrzeżeniem odrębności wskazanych w niniejszym Regulaminie. Konsultacje udzielane przez Dietetyków w trybie on-line są realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatora Skype, a udzielanie konsultacji w tym trybie, innym sposobem nie jest przewidziane.
 3. Konsultacje mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługi świadczone przez Dietetyków za pomocą Gabinetu (stacjonarnie) lub/i w trybie on-line nie dają gwarancji odniesienia skutków założonych i oczekiwanych przez Klienta. Usługodawca, jak również żaden z Dietetyków, nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania planu dietoterapii (diety), zaleceń lub/i suplementacji przekazanej Klientowi przez Dietetyka. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niestosowanie się lub wybiórcze stosowanie do zaleceń Dietetyka, jak również zatajenie informacji lub podanie nieprawdy bądź niepełnych lub/i nierzetelnych informacji przez Klienta, może wpłynąć negatywnie na stan zdrowia lub/i życia Klienta, a przede wszystkim na efekt stosowanej diety, czy planu dietoterapii, za co Usługodawca, jak również Dietetyk, nie ponoszą odpowiedzialności.
 5. Usługodawca jak również każdy z Dietetyków ma prawo odmówić wykonania Usługi w przypadku, gdy: zachowanie Klienta wskazuje, że pozostaje on pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub/i psychotropowych, substancji o działaniu podobnym, bądź zachowanie Klienta pozostaje obraźliwe w stosunku do Usługodawcy, Dietetyków, pracowników Gabinetu;wykonanie Usługi mogłoby narazić zdrowie lub życie Klienta; Klient odmawia współpracy z Usługodawcą lub/i Dietetykiem.
 6. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w całości.
 7. Klient ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych,  publikowania, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 8. Usługodawca i Dietetycy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyli przez Klienta w związku ze świadczeń na rzecz Klienta Usług na podstawie niniejszego Regulaminu.

III. Zobowiązania dodatkowe Klienta i oświadczenia Usługodawcy

 1. Klient zobowiązany jest podawać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane, oraz dokonywać zmian tych informacji w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny stan faktyczny.
 2. W przypadku nie udzielenia pełnej informacji dotyczącej stanu zdrowia Klienta Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta zalecanych działań.
 3. Przed rozpoczęciem spersonalizowanej diety (planu dietoterapii) należy skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem. Do lekarza należy ostateczna decyzja o zastosowaniu sposobu odżywienia i suplementacji prowadzonego Klienta.
 4. Pomimo znikomego ryzyka wystąpienia efektów ubocznych Usługodawca lub/i Dietetyk nie może przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań do stosowania zalecanej suplementacji i sposobu żywienia i nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 5. Zalecenia żywieniowe oraz suplementy polecane przez Usługodawcę lub/i Dietetyka są w pełni zgodne z prawem. Usługodawca lub/i Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za przyjmowanie przez Klienta preparatów innych niż polecane. Przede wszystkim, Usługodawca lub/i Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności w razie wykrycia w organizmie Klienta jakichkolwiek substancji zabronionych.

IV. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy w przypadku świadczenia Usług w trybie on-line

 1. Dla korzystania z usług Serwisu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i komunikatora Skype;
  1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
  1.3. aktywne połączenie urządzenia z którego korzysta Klient z siecią internetową;
  1.4. przeglądarka Mozilla Firefox/ Google Chrome/ Safari
  1.5. akceptacja plików Cookie, włączona obsługa skryptów Java Script, etc.
 2. Korzystanie przez Klienta z systemów operacyjnych lub/i przeglądarek internetowych, innych niż wskazane powyżej może powodować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. Rodzaj i zakres świadczonych Usług w trybie on-line

 1. Usługodawca świadczy Usługi odpłatnie.
 2. Przebieg konsultacji poprzedzających świadczenie Usług, został opisany na stronie internetowej https://becompleat.pl pod zakładką „Oferta”. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami wskazanymi w ww. zakładce. Powyższe zobowiązanie Klienta do zapoznania się z procedurami ma na celu przygotować Klienta do wizyty w ramach świadczonej Usługi; Nie zapoznanie się przez Klienta z opisanymi procedurami i brak przygotowania się do wizyty może spowodować konieczność przełożenia wizyty i obciążenia Klienta kosztami z tym związanymi.
 3. W celu skorzystania z Usługi on-line, Klient wybiera typ konsultacji dostępny na stronie internetowej. Następnie dokonuje zapłaty w trybie przewidzianym w pkt VI Regulaminu.
 4. Potwierdzeniem realizacji wybranej przez Klienta Usługi jest otrzymanie wiadomości mailowej przez Klienta, iż zaksięgowano dokonaną przez Klienta wpłatę na koncie bankowym Usługodawcy wraz z informacją o terminie konsultacji.
 5. W terminie 14 dni, od dnia odbycia konsultacji, Klient otrzymuje plan dietoterapii drogą pocztową na wskazany przez siebie adres.
 6. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji stanowi usługę w rozumieniu niniejszego Regulaminu i jest płatna.

VI. Płatności za Usługi świadczone w trybie on-line

 1. W przypadku Usługi świadczonej w trybie on-line, po dokonaniu wyboru Oferty, Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówionej Usługi przelewem na wskazane w Serwisie konto, w tytule przelewu wpisując „Imię i nazwisko” Klienta.
 2. W sytuacji, gdy Usługodawca nie stwierdzi zaksięgowania zapłaty ceny za wybrane przez Klienta Usługi w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia dokonania zamówienia – zamówienie ulega anulowaniu.
 3. Cennik usług dietetycznych udostępniony w Serwisie jest ważny od 20 czerwca 2018 roku do odwołania.
 4. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 6. Zapłata za Usługi jest równoznaczna z zawarciem Umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach wskazanych w Regulaminie.

VII. Odstąpienie od umowy w przypadku świadczenia Usług w trybie on-line

 1. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w pkt. 4 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Klient składa Usługodawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy może być złożone Usługodawcy poprzez wysłanie go pocztą elektroniczną na adres kontakt@becompleat.pl
 3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał już w pełni Usługę, a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i wyraził na to wyraźną zgodę.

VIII. Rodzaj i zakres świadczonych Usług w trybie stacjonarnym

 1. Usługodawca świadczy Usługi odpłatnie.
 2. Przebieg konsultacji poprzedzających świadczenie Usług, został opisany na stronie internetowej https://becompleat.pl pod zakładką „Oferta”. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami wskazanymi w ww. zakładce. Powyższe zobowiązanie Klienta do zapoznania się z procedurami ma na celu przygotować Klienta do wizyty w ramach świadczonej Usługi; Nie zapoznanie się przez Klienta z opisanymi procedurami i brak przygotowania się do wizyty może spowodować konieczność przełożenia wizyty i obciążenia Klienta kosztami z tym związanymi.
 3. W celu skorzystania z Usługi w trybie stacjonarnym Klient wpierw winien dokonać umówienia terminu telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 4. Usługa świadczona w trybie stacjonarnym zależy od wybranej przez Klienta Usługi/Konsultacji. Oferta wraz ze szczegółowym opisem dostępna jest na stronie internetowej https://becompleat.pl pod zakładką “Oferta” .

IX. Płatności za Usługi świadczone w trybie stacjonarnym

 1. Płatności można dokonać gotówką w Gabinecie, w dniu wizyty lub przelewem przed terminem wyznaczonej wizyty, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko.
 2. Cennik usług dietetycznych udostępniony w Serwisie jest ważny od 20 czerwca 2018 roku do odwołania.
 3. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 5. Zapłata za Usługi jest równoznaczna z zawarciem Umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach wskazanych w Regulaminie.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Klient wyrażający wolę skorzystania z Usług lub konsultacji oferowanych przez Usługodawcę zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych.
 2. Usługodawca chroni dane osobowe Klientów i przetwarza je wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy, oraz prowadzenia dokumentacji jej przebiegu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z prawem ich aktualizacji, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Usługodawca w szczególności gromadzi takie informacje i dokumenty jak: dane osobowe Klienta, ankietę żywieniową, wywiad, wyniki badań.
 5. Klient, który decyduje się na korzystanie z Usług, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym tzw. „danych wrażliwych” dotyczących w szczególności jego stanu zdrowia czy nałogów.
 6. Dane osobowe Klientów mogą stanowić zbiór danych osobowych w rozumieniu ww. Ustawy i jako taki zbiór zostać zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.
 7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych lub reklamowych, w tym do celów przesyłania informacji handlowych, jedynie za dobrowolną i wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w Serwisie.
 8. Usługodawca nie będzie wykorzystywać danych osobowych Klienta w celach innych, niż opisane w niniejszym Regulaminie.
 9. Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 10. Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies). Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Cookies dostępnej w Serwisie.

XI. Reklamacje

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Klienta z usług Serwisu mogą być za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłane na adres: kontakt@becompleat.pl
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. Reklamacja winna zawierać szczegółowe oznaczenie Klienta składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację.
 4. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona; Klient otrzyma informację na wskazany przez siebie w reklamacji adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku, gdy reklamacja Klienta zostanie uznana za zasadną Usługodawca może zaoferować Klientowi inną formę wykonania Usługi lub inną Usługę o tej samej wartości co reklamowana.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Do umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Strony zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Postanowienia nowego Regulaminu lub/i wszelkie zmiany do Regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. Zamiany Regulaminu nie dotyczą Klientów, z którymi umowy zostały już zawarte – do końca okresu na jaki została wykupiona Usługa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2018 r.

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca klientów Gabinetu dietetycznego

Szanowni Pacjenci,

​z dniem 25 maja 2018 r. weszło z życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W świetle powyższego – w związku ze świadczeniem usług dietetycznych/psychodietetycznych na Państwa rzecz – pragnę Państwa poinformować, że:

Administratorem Państwa danych osobowych są:

Be Compleat Agnieszka Kułaga (dalej: Gabinet) 33-100 Tarnów, ul. Przybyłkiewicza 13.

NIP: 873-299-94-44, e-mail: kontakt@becompleat.pl

​Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. realizacji usług dietetycznych/psychodietetycznych,
 2. archiwizacji.

Gabinet będzie przetwarzać tak mało danych jak to konieczne dla realizacji oferowanych usług dietetycznych/psychodietycznych, kierując się przy tym poniższymi zasadami  wynikającymi wprost z rozporządzenia):

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
 • zasada minimalizacji i adekwatności danych,
 • zasada prawidłowości danych,
 • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych,
 • zasada integralności i poufności danych,
 • zasada rozliczalności.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: udzielona zgoda.

​Ponadto informuję, że mają Państwo:

 • Prawo dostępu do danych –  Pacjent ma prawo żądać  informacji o tym, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe,
 • Prawo do sprostowania danych – Pacjent ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) –  Pacjent ma prawo żądać usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane lub gdy dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa,
 • Prawo do przenoszenia danych – Pacjent, którego dane dotyczą, ma prawo przenieść swoje dane,
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania –  Pacjent, którego dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, choć może to w praktyce oznaczać konieczność zerwania zaprzestania świadczenia usług.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji usługi. W przypadku cofnięcia zgody niemożliwe będzie kontynuowanie świadczenia przez administratora usług dietetycznych/psychodietetycznych na Państwa rzecz.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. firma księgowa;
 2. inne firmy, jeśli będzie to niezbędne do wywiązania się z zawartej z Państwem umowy.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest zależny od:

 1. okresu, przez jaki są świadczone przez administratora na Państwa rzecz usługi dietetyczne/psychodietetyczne oraz po ich zakończeniu, w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na administratorze;
 2. przepisów prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 3. okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.

Zapewniamy, iż przetwarzając Państwa dane osobowe administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne, zgodne z właściwymi przepisami.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kierować e-mailem z dopiskiem „Dane osobowe”.

Używamy ciasteczek - korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.