Polityka Prywatności

Dbając o prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, poniżej zamieszczamy informacje na temat danych osobistych pobieranych w momencie wejścia na https://becompleat.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu https://becompleat.pl jest ”Aggie Sports” Agnieszka Kułaga, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator zbiera dane osobowe w celu[AG1] :
  1. nawiązania, kształtowania treści, zmian, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego dotyczącego Usług.
  2. udokumentowania stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1 w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto);
  3. numer telefonu;
  4. adres e-mail.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  2. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

III. PLIKI “COOKIES”

 1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. in. gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie jej  danych,
  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 i 3 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@becompleat.pl

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu https://becompleat.pl oraz inne  właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
Skocz do góry
Copyright 2019 - Więcej niż dieta - Kraków, Tarnów, Wrocław, Online
powered by